Change to English
English (UK)

Zarządzanie ekspatriantami

Transfer pracowników jest elementem każdej międzynarodowej organizacji. Szkolenia koncentrują się na zagadnieniach związanych z pozyskiwaniem odpowiednich kandydatów na ekspatriantów, ich przygotowaniem do wyjazdów zagranicznych, wsparciem podczas pobytu w krajach przyjmujących oraz repatriacją.

Szkolenia pomogą pracownikom rozwijać kompetencje kulturowe, dostarczą wiedzy o lokalnej kulturze biznesu, życiu społecznym, zagadnieniach praktycznych, a także pomogą w adaptacji kulturowej.

Zakres tematyczny szkoleń

Kulturowe uwarunkowania misji zagranicznych
Działalność międzynarodowa przedsiębiorstw, w szczególności w zakresie misji zagranicznych, jest pod silnym wpływem czynników społecznokulturowych.
Podczas szkolenia pokazujemy uczestnikom jak kultura kraju pochodzenia organizacji międzynarodowej przenika się z kulturą kraju goszczącego i kulturą kraju pochodzenia ekspatrianta. Szczególna uwaga jest zwrócona na kulturę danej organizacji jako że ma ona kluczowy wpływ na przystosowanie międzykulturowe ekspatrianta.
Proces zarządzania misjami zagranicznymi
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z procesem zarządzania misjami zagranicznymi. Szczegółowo omawiamy podstawowe fazy tego procesu, a mianowicie preparację, ekspatriację i repatriację.

Szczególna uwaga jest zwrócona na strategiczne kwestie związane z ekspatriacją, na relacje między centralą firmy i jej filiami oraz na rolę kształtowania funkcji personalnej w procesie obsługi misji zagranicznych ekspatriantów.
Zwracamy uwagę na wpływ czynników o charakterze osobistym i rodzinnym na skuteczność procesu zarządzania misjami zagranicznymi.

Pozyskanie i przygotowanie ekspatrianta do delegacji międzynarodowej
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników ze sposobami poszukiwania kandydatów do wyjazdu, metodami ich selekcji, szkoleniem. Uczestnicy opracowują kryteria wyboru ekspatrianta, projektują metody selekcyjne oraz procedury przygotowania ekspatrianta do misji zagranicznej. Ponadto zapoznają się ze specyfiką treningów relokacyjnych celem wyboru odpowiedniej firmy bądź przygotowania takiego programu w organizacji.
Szczególnie istotne jest opracowanie pakietu wynagrodzeń dla ekspatriantów dlatego podczas szkolenia uczestnicy poznają praktyczne zasady budowania pakietów wynagrodzeń i benefitów.
Proces adaptacji ekspatriantów do misji zagranicznych
Podczas szkolenia uczestnicy poznają całościowy proces adaptacji ekspatriantów obejmujący wymiar społeczny, zawodowy i kulturowy. Podczas szkolenia uczestnicy poznają narzędzia adaptacji na poziomie organizacji, grupy i indywidualnym. Istotnym aspektem szkolenia jest poznanie sposobów na przezwyciężenie szoku kulturowego.

Świadomie prowadzony proces adaptacji umożliwia złagodzenie napięć wynikających z różnic w kontekstach pracy kraju pochodzenia i kraju goszczącego. Dlatego szczególna uwaga jest zwrócona na wyzwania i sposoby radzenia sobie z nimi.

Ocena pracy ekspatriantów
We współczesnych organizacjach, również międzynarodowych, ocenianie pracowników jest kluczową funkcją zarządzania zasobami ludzkimi ponieważ mamy z nią do czynienia na wszystkich etapach pracy. tj. wejście do organizacji, wykonywanie pracy i odejście z pracy. Te same etapy mają zastosowanie w ocenie pracy ekspatrianta.
Szkolenie ma na celu zaznajomienie uczestników z problematyką oceny pracy ekspatriantów na poszczególnych etapach misji zagranicznej. Uczestnicy poznają przesłanki do sporządzenia oceny, a następnie specyfikę jej projektowania i czynniki wpływające na efektywność pracy. Podczas szkolenia uczestnicy będą opracowywać metody oceny pracy ekspatriantów. Uczestnicy poznają również zastosowanie metody zarządzania przez efekty w ocenie efektywności misji zagranicznych.
Powrót ekspatriantów z misji międzynarodowej
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z repatriacją, czyli powrotem z misji zagranicznych. Podczas szkolenia omawiamy złożoność sytuacji powrotu pracownika po zakończeniu realizowanego za granicą zadania. Omawiamy czynniki determinujące przebieg procesu repatriacji i narzędzia stosowane w praktyce zarządzania ekspatriantami.
Zwracamy uwagę na wpływ czynników o charakterze osobistym i rodzinnym na skuteczność repatriacji.
Skuteczność misji zagranicznej
Misje zagraniczne wiążą się kosztami, dlatego szczególnie istotne w procesie repatriacji jest oszacowanie ich efektywności. Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z istotą efektywności misji zagranicznych ekspatriantów. Poruszane są kwestie adaptacji uniwersalnych miar efektywności do specyfiki pracy za granicą. Uczestnicy dokonują zestawienia finansowych i niefinansowych nakładów (m.in. wynagrodzenia, szkolenia, wsparcie, koszty administrowania misją, koszty adaptacji) i efektów (m.in. osiągnięcie celów misji, rozwój organizacji) takich wyjazdów. Uczestnicy szacują potencjalne korzyści z misji zagranicznej dla organizacji i ekspatrianta.
Uczestnicy poznają również zastosowanie metody zarządzania przez efekty w ocenie efektywności misji zagranicznych.
Trening relokacyjny dla osób przyjeżdżających do Polski

Program rozpoczyna się na kilka tygodni przed planowanym wyjazdem relokowanego do kraju pobytu. W pierwszym etapie, celem treningu relokacyjnego jest przygotowanie relokowanego do pracy w zagranicznym oddziale firmy, nauka umiejętności komunikacji z osobami z różnych kultur (ze szczególnym uwzględnieniem kultury biznesu Polski), zminimalizowanie szoku kulturowego oraz przygotowanie do aklimatyzacji w nowym miejscu pracy.
Jeśli relokacja obejmuje rodzinę to rekomendowane jest uczestnictwo członków rodziny w treningu relokacyjnym. Po przyjeździe relokowanego do Polski oferujemy opiekę na miejscu oraz wsparcie w codziennych sytuacjach.

W ramach treningu relokacyjnego oferujemy także wsparcie działu HR w przyjęciu relokowanego pracownika.

Sprawdź także inne obszary szkoleń

Tytuł szkolenia
Dane kontaktowe