Change to English
English (UK)

Różnorodność i włączanie

Oferujemy wiedzę i umiejętności jak pracować w zespołach zróżnicowanych kulturowo, względem umiejętności i kompetencji, wiekiem, wykształceniem, płcią, orientacją seksualną oraz systemem wartości. Program jest dla organizacji, które świadomie chcą zarządzać potencjałem różnic, promować równe szanse i dostrzegać możliwość zwiększenia wydajności, innowacyjności i rentowności organizacji.

Dzięki nabytym kompetencjom organizacja skorzysta na różnorodności pracowników, da im szansę na wykorzystanie potencjału, wymianę i dzielenie się wiedzą. Ponadto uświadomi, że różnorodne zespoły są bardziej efektywne i innowacyjne niż homogeniczne.

Zakres tematyczny szkoleń

Zarządzanie pokoleniem XYZ
Szkolenie oferuje praktyczną wiedzę w zakresie zrządzania i pracy z uwzględnieniem różnic wiekowych. Podczas szkolenia poruszone zostanę kwestie związane z charakterystyką pokolenia XYZ. Uczestnicy szkolenia uzyskają kompetencje, które pomogą im w zarządzaniu i pracy w środowisku zróżnicowanym wiekowo, aby w optymalny sposób wykorzystać wiedzę, doświadczenie i zaangażowanie pracowników.
Dzięki pozyskanym kompetencjom możliwe będzie zapobieganie konfliktom w zróżnicowanym pokoleniowo zespole oraz rozwinięcie efektywnej komunikacji, przekazywania informacji zwrotnej oraz motywowania pracowników.
Tworzenie strategii zarządzania różnorodnością
Zarządzanie różnorodnością jest jedną z kluczowych kompetencji współczesnych menadżerów. Celem programu jest poprawa środowiska pracy poprzez wzrost umiejętności wykorzystania potencjału różnorodności w organizacji. Programy zarządzania różnorodnością (wiekiem, funkcją, profilem kulturowym) wpływają na zwiększenie zrozumienia współpracowników, a przez to efektywności organizacji. Docelowo kompetencje zarządzania różnorodnością wzmacniają kreatywność pracowników oraz innowacyjność organizacyjną. Stworzenie strategii zarządzania różnorodnością umożliwi wykorzystanie pełnego potencjału zespołu.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się w całościowy sposób myśleć o różnorodności w organizacji. Uczestnicy będą umieli zidentyfikować główne źródła różnorodności w organizacji, stereotypy utrudniające pracę w różnorodnych grupach oraz rozumieją znaczenie różnorodności w pracy, co umożliwi im stworzenie strategii zarządzania różnorodnością.

Budowanie inkluzywnego środowiska pracy
Celem szkolenia jest rozwój wiedzy na temat zarządzania różnorodnością, a także rozwój indywidualnych kompetencji kulturowych. Rozwój wiedzy na temat: kultury zróżnicowanej organizacji, dynamiki zróżnicowanych zespołów, umiejętności komunikacji w zróżnicowanym środowisku oraz umiejętności przywódczych. Pozyskanie tych kompetencji umożliwia pozytywne podejście do różnorodności, wiedzę czym ona jest, integruje zarządzanie różnorodnością z kulturą organizacji oraz efektywizuje pracę w różnorodnych zespołach.
Uczestnicy szkolenia poznają źródła różnorodności, ustalą cel współpracy i komunikacji w zróżnicowanych zespołach, co umożliwi stworzenie polityki kultury organizacji opartej na integracji wszystkich jej członków. Uczestnik szkolenia będą potrafi zidentyfikować unikalne cechy współpracowników, komunikować się oraz efektywnie pracować w różnorodnych zespołach lub projektach.
Budowanie relacji i komunikacja w zróżnicowanym zespole
Budowanie relacji oraz efektywna komunikacja wśród pracowników, którzy pracują w zróżnicowanym środowisku są niezbędne do realizacji projektów jak i w codziennej pracy. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak budować pozytywne relacje w zespole. Poznają kluczowe czynniki budujące relacje takie jak zaufanie, szacunek oraz otwartość. Uczestnicy będą analizować proces powstawania relacji na różnych szczeblach, pracownik- pracownik oraz pracownik-przełożony. Istotną częścią szkolenia jest także poznanie przez uczestników indywidulanych stylów komunikowania się, co umożliwi bardziej efektywną komunikację w zróżnicowanym zespole.
Uczestnicy poznają możliwe bariery i zakłócenia w komunikacji oraz dowiedzą się jak udzielać informacji zwrotnej aby nie burzyć relacji. Uzyskane kompetencje umożliwią uczestnikom szkolenie stworzenie sprawnie i efektywnie pracującego zróżnicowanego zespołu.
Polityka równości płci
Celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy jego uczestników na temat równości płci. Uczestnicy poznają biologiczne, psychologiczne, społeczne i kulturowe aspekty płci społeczno-kulturowej. Uczestnicy zwiększą wiedze na temat polityki równości płci w kontekście obowiązujących przepisów prawnych w Polsce i w Unii Europejskiej. Podczas szkolenia uczestnicy poznają także kluczowe pojęcia związane z zasadą równości kobiet i mężczyzn, stereotypy płci oraz dyskryminacji ze względu na płeć. Poprzez pracę indywidulaną i w grupach, uczestnicy poznają praktyczne narzędzie, które mogą niwelować nierówności płci.
Dzięki uzyskanym kompetencją uczestnicy będą mogli skutecznie wdrażać politykę równości w zespołach oraz podczas realizacji projektów.

Sprawdź także inne obszary szkoleń

Tytuł szkolenia
Dane kontaktowe