Różnorodność i włączanie

Oferujemy wiedzę i umiejętności jak pracować w zespołach zróżnicowanych kulturowo, względem umiejętności i kompetencji, wiekiem, wykształceniem, płcią, orientacją seksualną oraz systemem wartości. Program jest dla organizacji, które świadomie chcą zarządzać potencjałem różnic, promować równe szanse i dostrzegać możliwość zwiększenia wydajności, innowacyjności i rentowności organizacji.

Dzięki nabytym kompetencjom organizacja skorzysta na różnorodności pracowników, da im szansę na wykorzystanie potencjału, wymianę i dzielenie się wiedzą. Ponadto uświadomi, że różnorodne zespoły są bardziej efektywne i innowacyjne niż homogeniczne.

Zakres tematyczny szkoleń

Szkolenie oferuje praktyczną wiedzę w zakresie zrządzania i pracy z uwzględnieniem różnic wiekowych. Podczas szkolenia poruszone zostanę kwestie związane z charakterystyką pokolenia XYZ. Uczestnicy szkolenia uzyskają kompetencje, które pomogą im w zarządzaniu i pracy w środowisku zróżnicowanym wiekowo, aby w optymalny sposób wykorzystać wiedzę, doświadczenie i zaangażowanie pracowników.
Dzięki pozyskanym kompetencjom możliwe będzie zapobieganie konfliktom w zróżnicowanym pokoleniowo zespole oraz rozwinięcie efektywnej komunikacji, przekazywania informacji zwrotnej oraz motywowania pracowników.
Szkolenie jest skierowane do kobiet, które chcą pogłębić kluczowe zagadnienia i kompetencje przywódcze. Uczestniczki poznają swoje talenty i mocne strony, co powoli im określić jakimi są liderkami. Podczas szkolenia uczestniczki będą pracować nad swoim wizerunkiem jako liderki. Ponadto celem szkolenia jest wypracowanie mechanizmów i technik, które umożliwią budowanie pewności siebie oraz pokonanie własnych ograniczeń.
Uczestniczki poznają własne motywatory, które pobudzają je do działania. Uzyskane kompetencje będą miały wpływ na wzrost kompetencji przywódczych.
Zarządzanie różnorodnością jest jedną z kluczowych kompetencji współczesnych menadżerów. Celem programu jest poprawa środowiska pracy poprzez wzrost umiejętności wykorzystania potencjału różnorodności w organizacji. Programy zarządzania różnorodnością (wiekiem, funkcją, profilem kulturowym) wpływają na zwiększenie zrozumienia współpracowników, a przez to efektywności organizacji. Docelowo kompetencje zarządzania różnorodnością wzmacniają kreatywność pracowników oraz innowacyjność organizacyjną. Stworzenie strategii zarządzania różnorodnością umożliwi wykorzystanie pełnego potencjału zespołu.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się w całościowy sposób myśleć o różnorodności w organizacji. Uczestnicy będą umieli zidentyfikować główne źródła różnorodności w organizacji, stereotypy utrudniające pracę w różnorodnych grupach oraz rozumieją znaczenie różnorodności w pracy, co umożliwi im stworzenie strategii zarządzania różnorodnością.

Celem szkolenia jest rozwój wiedzy na temat zarządzania różnorodnością, a także rozwój indywidualnych kompetencji kulturowych. Rozwój wiedzy na temat: kultury zróżnicowanej organizacji, dynamiki zróżnicowanych zespołów, umiejętności komunikacji w zróżnicowanym środowisku oraz umiejętności przywódczych. Pozyskanie tych kompetencji umożliwia pozytywne podejście do różnorodności, wiedzę czym ona jest, integruje zarządzanie różnorodnością z kulturą organizacji oraz efektywizuje pracę w różnorodnych zespołach.
Uczestnicy szkolenia poznają źródła różnorodności, ustalą cel współpracy i komunikacji w zróżnicowanych zespołach, co umożliwi stworzenie polityki kultury organizacji opartej na integracji wszystkich jej członków. Uczestnik szkolenia będą potrafi zidentyfikować unikalne cechy współpracowników, komunikować się oraz efektywnie pracować w różnorodnych zespołach lub projektach.
Budowanie relacji oraz efektywna komunikacja wśród pracowników, którzy pracują w zróżnicowanym środowisku są niezbędne do realizacji projektów jak i w codziennej pracy. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak budować pozytywne relacje w zespole. Poznają kluczowe czynniki budujące relacje takie jak zaufanie, szacunek oraz otwartość. Uczestnicy będą analizować proces powstawania relacji na różnych szczeblach, pracownik- pracownik oraz pracownik-przełożony. Istotną częścią szkolenia jest także poznanie przez uczestników indywidulanych stylów komunikowania się, co umożliwi bardziej efektywną komunikację w zróżnicowanym zespole.
Uczestnicy poznają możliwe bariery i zakłócenia w komunikacji oraz dowiedzą się jak udzielać informacji zwrotnej aby nie burzyć relacji. Uzyskane kompetencje umożliwią uczestnikom szkolenie stworzenie sprawnie i efektywnie pracującego zróżnicowanego zespołu.
Celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy jego uczestników na temat równości płci. Uczestnicy poznają biologiczne, psychologiczne, społeczne i kulturowe aspekty płci społeczno-kulturowej. Uczestnicy zwiększą wiedze na temat polityki równości płci w kontekście obowiązujących przepisów prawnych w Polsce i w Unii Europejskiej. Podczas szkolenia uczestnicy poznają także kluczowe pojęcia związane z zasadą równości kobiet i mężczyzn, stereotypy płci oraz dyskryminacji ze względu na płeć. Poprzez pracę indywidulaną i w grupach, uczestnicy poznają praktyczne narzędzie, które mogą niwelować nierówności płci.
Dzięki uzyskanym kompetencją uczestnicy będą mogli skutecznie wdrażać politykę równości w zespołach oraz podczas realizacji projektów.
Szkolenie podnosi wiedzę na temat funkcjonowania pracowników z niepełnosprawnością, zmniejsza lęku przed nieznanym, a także umiejętne zachowanie się w kontaktach z osobami z niepełnosprawnymi. Celem szkolenia jest nabycie umiejętności współdziałania, właściwej komunikacji i budowania relacji z pracownikami z niepełnosprawnością oraz reagowania na ich potrzeby w środowisku pracy.
Uczestnicy zwiększą świadomość społeczną na temat potrzeb i możliwości pracowników z niepełnosprawnością. Szkolenie ma również na celu pokazanie, że osoby z niepełnosprawnością mogą pracować zawodowo i są wartościowymi pracownikami. Szkolenie obejmuje zasady savoir-vivre'u w kontaktach z pracownikami z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Szkolenie pozwala na podniesienie jakości i standardu interakcji z pracownikami z niepełnosprawnością.

Sprawdź także inne obszary szkoleń