Certyfikat ISO 9001
English (UK)

Przywództwo i zarządzanie

Szkolenia przeznaczone dla menedżerów, liderów i specjalistów zarządzających zespołami, dla specjalistów ds. personalnych.

Pomagamy doskonalić kompetencje menedżerskie, przywódcze, zarządzania i rozwoju organizacyjnego w zespołach zarówno jednolitych jak i zróżnicowanych, co w efekcie obniża koszty, optymalizuje zasoby i umożliwia dostosowanie do zmieniających się potrzeb klientów w międzynarodowych organizacjach. Szkolenia dostarczają praktycznych umiejętności jak opracowywać strategie, budować procesy, jak najlepiej wykorzystywać potencjał ludzki, aby zwiększyć wydajność swoją, pracownika i organizacji. Dzięki nabytym kompetencjom menedżerowie potrafią optymalizować koszty, zasoby i dostosowywać się do zmieniających się potrzeb klientów w organizacjach międzynarodowych.

Zakres tematyczny szkoleń

Zarządzanie wirtualnym zespołem

Zarządzanie wirtualnym zespołem to nie tylko odpowiednia postawa lidera wobec pracy wirtualnej ale również umiejętność budowania zaangażowania, relacji i zaufania w wirtualnym zespole.

Uczestnicy nauczą się komunikować z członkami zespołu w trybie zdalnym, delegować i egzekwować od nich zadania, udzielać informacji zwrotnych o wykonanych zadaniach. Podczas szkolenia uczestnicy będą pracować nad rozpoznawaniem i przeciwdziałaniem problemów wynikających z pracy zdalnej. Poznają zasady tworzenia wirtualnych spotkań i technologie, która ułatwia pracę online.

Współpraca w międzynarodowym zespole
Szkolenie pomaga w kształtowaniu myślenia i zachowania opartego na różnorodności, doskonaleniu kompetencji międzykulturowych, umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów, budowania relacji międzykulturowych i wzmocnieniu ducha zespołu.

Podczas szkolenia uczestnicy poznają specyfikę międzykulturowych zespołów i dynamikę prowadzonych projektów. Będą potrafili identyfikować wyzwania kultury w globalnym środowisku pracy, odkrywać ukryte założenia kulturowe w biznesie. To wpłynie na zrozumienie wpływu różnic kulturowych na pracę w międzynarodowych zespołach.

Rozmowa z pracownikiem. Delegowanie i feedback menedżerski
Delegowanie zadań jest codziennością w pracy menedżera. Aby jednak wzmocnić zaangażowanie pracownika należy nie tylko dawać mu informacje zwrotne o poziomie wykonanego zadania, ale również rozmawiać z nimi o potrzebach, wartościach. Istotna jest zatem rozmowa podczas oceny okresowej ale również codzienny „instant feedback”.

Podczas szkolenia uczestniczy przećwiczą delegowanie zadań i udzielanie feedbacku różnym odbiorcom w różnych codziennych sytuacjach oraz podczas rozmowy okresowej. Uczestnicy doświadczą jak ważne jest odpowiednie przygotowanie do prowadzenia rozmów z pracownikami.
To pozwoli na zbudowanie relacji z pracownikami jak również zwiększenie autorytetu jako lidera.

Coachingowy styl zarządzania w zróżnicowanym środowisku pracy
W dzisiejszym zróżnicowanym środowisku pracy nie ma jednego modelu zarządzania pracownikami i ich rozwijania. Sposobów jest tyle, ilu jest pracowników w organizacji. Dlatego też szkolenie to skupia się na coachingowym podejściu do rozmów menedżerskich, które umożliwia zindywidualizowane podejście do każdego pracownika w celu osiągnięcia wysokich wyników.
Szkolenie skierowane jest do menedżerów i profesjonalistów, którzy chcą zarządzać ludźmi w sposób wspierający autonomię, inicjatywę i gotowość do brania odpowiedzialności przez zróżnicowane grupy pracowników.

Uczestnicy zyskają elastyczność w doborze stylu przywództwa dostosowanego do potrzeb pracownika i wymagań sytuacji w zróżnicowanym środowisku pracy. Będą potrafili prowadzić rozmowy coachingowe. W efekcie będą wiedzieli jak tworzyć przestrzeń dla pracowników do brania odpowiedzialności za swoje działania, angażowania ich kreatywności i determinacji. Uczestnicy będą świadomi własnych mocnych stron i obszarów wymagających pracy w zakresie stosowania coachingu menedżerskiego.

Po szkoleniu uczestnicy będą przygotowani do wdrażania coachingowego stylu zarządzania w swojej codziennej pracy.
Nowoczesne przywództwo
Skuteczne podejmowanie decyzji menedżerskich
Podejmowanie decyzji jest istotą pracy menedżerskiej. Skuteczne podejmowanie decyzji pozwala menedżerowi na poprawę jakości podejmowanych decyzji i wzrost skuteczności prowadzonych działań.
Podczas szkolenia uczestnicy doświadczają procesu podejmowania decyzji poprzez uczestnictwo w grach i symulacjach biznesowych podczas których będą rozpoznawać problem, analizować dostępne rozwiązania i dokonywać wyboru rozwiązania optymalnego. Uczestnicy nauczą się również rozmawiać z zespołem o wdrożeniu nowego rozwiązania. Szkolenie pozwoli na wzmocnienie kompetencji w zakresie dokonywania analizy sytuacji i problemu, ustalania priorytetów, zyskają elastyczność radzenia sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych. W efekcie nauczą się podejmować świadome i dobre decyzje, za którymi idzie zaangażowane działanie.
Zarządzanie konfliktem w międzynarodowym zespole
Szkolenie dostarcza wiedzy i rozwija kompetencje na temat natury konfliktu i jego rozumienia. Podczas szkolenia pokażemy, że nie eliminowanie, ale przekształcanie konfliktu, zmiana sposobu radzenia sobie z różnicami, które nas dzielą jest kluczową kompetencją w pracy zespołowej.
Uczestnicy będą posiadali praktyczną wiedzę na temat konfliktów interpersonalnych i grupowych oraz umiejętności stosowania metod rozwiązywania konfliktów w międzynarodowych zespołach.
Efektem szkolenia będzie zbudowanie przez uczestników portfolio własnych strategii i narzędzi radzenia sobie z sytuacją konfliktową poprzez wykorzystanie technik wywierania wpływu i komunikacji opartej na dialogu. Uczestnicy otrzymają od trenera informację zwrotną na temat swojego stylu reagowania w konflikcie, dzięki czemu zbudują plan pracy nad zmianą niektórych swoich zachowań.
Budowanie motywacji i zaangażowania pracowników
Jednym z istotnych zadań menedżera jest dbanie o dobro pracowników, rozwój ich umiejętności i talentów. Menedżerowie muszą wiedzieć, jak dostrzegać i wyzwalać tkwiący w pracowniku potencjał.
Podczas szkolenia uczestnicy nauczą się wzmacniać motywację pracowników, budować ich zaangażowanie co w efekcie wpłynie na ich zadowolenie i poprawę wyników organizacji.
Wystąpienia publiczne w międzynarodowym biznesie
Szkolenia z autoprezentacji i wystąpień publicznych przygotowują do skutecznego przemawiania w różnych miejscach i sytuacjach, od małej grupy pracowników po dużą publiczność na konferencji lub międzynarodowym wydarzeniu.
Uczestnicy poznają sposoby na budowanie przemówienia, dobieranie właściwych środków i metod do danego wystąpienia oraz grupy odbiorców, nabędą umiejętność efektywnego prezentowania siebie i treści, angażowania publiczności oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.
Budowanie efektywności osobistej
Dzisiejszy świat VUCA (zmienny, niepewny, złożony i niejednoznaczny) powoduje, że menedżerowie nieustannie muszą radzić sobie z nowymi wyzwaniami. Aby temu sprostać niezbędne jest budowanie równowagi życiowej. W trakcie szkolenia zapoznamy uczestników z filozofią budowania równowagi między życiem osobistym, a pracą zawodową (work-life balance) w celu osiągania większej satysfakcji z wykonywanej pracy.

Podczas szkolenia uczestnicy poznają m.in.

  • praktyczne aspekty zarządzania sobą w czasie,
  • role nawyków w naszym życiu i sposobów na ich zmianę,
  • metod redukcji stresu,
  • sposobów na budowanie samooceny i wzmacnianie swojej koncentracji.
Szkolenie umożliwi analizę oraz zaplanowanie nowego podejścia do organizacji własnej pracy, budowania efektywności, równowagi i satysfakcji z pracy swojej i innych.
Szkolenia Train the Trainer
Szkolenia przeznaczone dla menedżerów międzynarodowych organizacji

Szkolenia pomogą menedżerom w zdobyciu i poszerzeniu kompetencji w zakresie projektowania i prowadzenia kompleksowych programów szkoleniowych. Podczas szkolenia uczestnicy poznają praktyczne aspekty prowadzenia diagnozy potrzeb szkoleniowych, opracowania programu szkoleniowego, projektowania i prowadzenia oceny efektywności szkolenia. Ponadto nauczą się projektowania metod szkoleniowych, gier szkoleniowych, symulacji, eksperymentów w szkoleniach. Uczestnicy będą potrafili radzić sobie w różnych sytuacjach na sali szkoleniowej.

Zaawansowany trening Train the Trainer obejmuje naukę oraz praktyczne zastosowanie zaawansowanych technik komunikacji, zaawansowanych technik wpływu i perswazji, krytycznego myślenia w projektowaniu i prowadzeniu szkoleń. Uczestnicy poznają zastosowanie podejścia evidence-based w projektowaniu programów rozwojowych. Uczestnicy będą również wiedzieli jak kształtować rolę trenera konsultanta poza sala szkoleniową.

Sprawdź także inne obszary szkoleń

Tytuł szkolenia
Dane kontaktowe