Certyfikat ISO 9001
English (UK)

Kompetencje międzykulturowe

Wspieramy rozwój organizacyjnych i indywidualnych kompetencji międzykulturowych, które umożliwiają budowanie efektywnej współpracy w środowisku wielokulturowym.

Szkolenia opierają się na pracy przy użyciu koncepcji wymiarów kultury, które pomagają rozwinąć wiedzę na temat zrządzania, współpracy, komunikacji oraz udzielania informacji zwrotnej w środowisku wielokulturowym. Ponadto szkolenia mają na celu zwiększenie świadomości własnej kultury, co umożliwi lepsze zrozumienie specyfiki pracy w organizacjach wielonarodowych.

Zakres tematyczny szkoleń

Rozwój kompetencji międzykulturowych
Świadomość międzykulturowa jest jedną w kluczowym kompetencji, która jest niezbędna w pracy w organizacjach wielonarodowych. Celem szkolenia jest rozwój kompetencji międzykulturowych, których posiadanie ma wpływ na wzrost poziomu samoświadomości międzykulturowej. Uczestnicy szkolenia poprzez wykonanie indywidualnych i grupowych ćwiczeń poznają wymiary kultury, które umożliwią im zrozumienie znaczenia różnic kulturowych w biznesie.
Szkolenie to jest bardzo dobrym pierwszym krokiem w budowaniu międzynarodowego zespołu, który będzie mógł efektywnie współpracować ze sobą oraz z parterami biznesowymi z innych państw.
Komunikacja międzykulturowa
Efektywna komunikacja jest kluczowa w pracy środowisku międzykulturowym. Szkolenie ma na celu doskonalenie zdolności efektywnej komunikacji w środowisku międzykulturowym. Uczestnicy szkolenia poznają różne modele komunikacji, takie jak komunikacja pośrednia, bezpośrednia, wysoko oraz nisko kontekstowa. Ponadto poznają własne style komunikacji co umożliwi im lepsze zrozumienie specyfiki komunikacji międzykulturowej. Poprzez ćwiczenia indywidulane oraz w grupie, uczestnicy szkolenia będą ćwiczyć i doskonalić kompetencje związane z efektywną komunikacją w środowisku międzykulturowym.
Uzyskane kompetencje umożliwią uczestnikom szkolenia dostosowanie ich strategii komunikacyjnych do kontekstu kultury z którą będą pracować. Dzięki czemu będą unikać najczęściej popełnianych błędów w kontaktach z innymi kulturami.
Samoświadomość indywidualnych preferencji kulturowych
Szkolenie ma na celu budowanie wśród uczestników samoświadomości indywidulanych preferencji kulturowych. Poprzez uświadomienie indywidulanych preferencji kulturowych, możliwe jest lepsze zrozumienie specyfiki pracy w środowisku międzykulturowym. Uczestnicy określą swoje podejście do postrzegania podstawowych zjawisk w kulturze biznesu takich jak: czas, hierarchia, autorytet, system podejmowania decyzji, komunikacja i udzielanie informacji zwrotnej.
Uzyskane kompetencje pomogą w uczestnikom szkolenia w nawiązywaniu relacji i komunikacji w środowisku międzykulturowym.
Kultura biznesu Polski
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z kulturą biznesu Polski. W pierwszej części szkolenia uczestnicy zapoznają się z podstawowymi informacjami o Polsce oraz wpływem historii i religii na kulturę biznesu Polski. W kolejnej części omówione zostaną stereotypy dotyczące kultury biznesu Polski oraz kultury biznesu uczestników szkolenia, co będzie miało wpływ na budowanie samoświadomości własnej kultury biznesu. W trzeciej części przekazane zostaną praktyczne informacje dotyczące postrzegania podstawowych zjawisk w kulturze biznesu Polski, takich jak: czas, hierarchia, autorytet, system podejmowania decyzji, komunikacja i udzielanie informacji zwrotnej.
Dzięki nabytej wiedzy, uczestniczy szkolenia będą mogli podjąć efektywną współpracę w partnerem biznesowym z Polski.
Kultura biznesu Indii
Szkolenie dostarcza wiedzy na temat kultury biznesu Indii. Uczestnicy szkolenia uzyskają praktyczną wiedzę, która będzie miała wpływ na wzrost efektywności we współpracy z partnerem biznesowym z Indii. Podczas szkolenia uczestnicy poznają podstawowe informacje na temat Indii, takie jak krótka historia, sytuacja polityczna i ekonomiczna oraz normy i zwyczaje społeczne. Następnie poznają specyfikę indyjskiej kultury biznesu, postrzeganie hierarchii, system podejmowania decyzji, znaczenie budowania relacji, postrzeganie czasu, okazywanie emocji oraz forma komunikacji i przekazywania informacji zwrotnej.
Uczestnicy będą potrafili zidentyfikować potencjalne źródła konfliktów i wyzwań we współpracy z partnerem biznesowym z Indii.
Kultura biznesu wybranego państwa
Oferujemy szkolenia w kultury biznesu wybranego przez Klienta państwa, jeśli dysponujemy wiedzą z tego zakresu. Szkolenia dotyczące wybranego państwa mają podobny schemat do szkolenia z Kultury biznesu Polski i Kultury biznesu Indii.
Współpraca w międzynarodowym zespole
Szkolenie pomaga w kształtowaniu myślenia i zachowania opartego na różnorodności, doskonaleniu kompetencji międzykulturowych, umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów, budowania relacji międzykulturowych i wzmocnieniu ducha zespołu.

Podczas szkolenia uczestnicy poznają specyfikę międzykulturowych zespołów i dynamikę prowadzonych projektów. Będą potrafili identyfikować wyzwania kultury w globalnym środowisku pracy, odkrywać ukryte założenia kulturowe w biznesie. To wpłynie na zrozumienie wpływu różnic kulturowych na pracę w międzynarodowych zespołach.

Sprawdź także inne obszary szkoleń

Tytuł szkolenia
Dane kontaktowe