Certyfikat ISO 9001
English (UK)

CASE STUDY: Branża IT (coaching)

Potrzeba rozwojowa

Otrzymaliśmy zapytanie od klienta o objęcie wsparciem rozwojowym dwóch doświadczonych menedżerów w zagranicznym oddziale firmy. Klientowi zależało na wykształceniu u menedżerów postawy proaktywnej i poczucia odpowiedzialności za pracę, samodyscypliny i autonomiczności w zadaniach oraz efektywniejszej pracy z zespołem. Ponadto istotna była kwestia komunikowania się z pracownikami, delegowania im zadań i rozliczania z nich.

Po zbadaniu potrzeb klienta zaproponowaliśmy pracę coachingową, która miała na celu wyzwolenie potencjału menedżerów poprzez pracę na własnych zasobach.
Praca coachingowa jest partnerską relacją coacha z klientem, polega na rozwijaniu mocnych stron Klienta, pomagając w pokonywaniu wewnętrznego oporu i przekraczaniu wewnętrznych barier i ograniczeń w celu osiągniecia doskonałości osobistej i zawodowej. Coaching jest zorientowany na rozwiązanie, koncentruje się na definiowaniu i osiąganiu konkretnych celów, dlatego też zleceniodawca przy wsparciu coacha ustalił konkretne oczekiwania związane z pracą podopiecznych.

Projekt realizowaliśmy w okresie marzec – grudzień 2021.

Działania podjęte

W pierwszym kroku coach spotkał się ze zleceniodawcą w celu zbadania jego oczekiwań co do procesu i oczekiwanych rezultatów. Coach przedstawił zasady pracy coachingowej, kodeks etyczny oraz prawa wszystkich zaangażowanych stron przed rozpoczęciem świadczenia usług.

Po zakontraktowaniu procesu (ustaleniu celów oraz oczekiwanych efektów) odbyło się spotkanie z każdym z podopiecznych. Celem spotkań było poinformowanie każdego z menedżerów o planowanych działaniach, celach i oczekiwaniach oraz wysłuchanie podopiecznych i poznanie ich perspektywy. Każdy z menedżerów wyraził zgodę na objęcie go działaniami coachingowymi.

Po tym ustalono pierwsze spotkanie coacha z każdym z menedżerów a kolejne realizowano wg ustalonego harmonogramu.

Rezultat

W efekcie zrealizowanych procesów coachingowych każdy z menedżerów nauczył się pracować ze swoimi zespołami, skutecznie delegować zadania, rozwijać członków zespołu, dostrzegać i wykorzystywać ich potencjał.Menedżerowie stali się pewniejsi w prowadzeniu codziennych rozmów menedżerskich ze swoim pracownikami. Stali się również proaktywni i kreatywni w podejmowaniu nowych inicjatyw, zaangażowani w realizację zadań.

Sprawdź także inne Case Studies