Zespołami międzynarodowymi określamy grupy specjalistów, złożone z pracowników pochodzących z różnych krajów i kręgów kulturowych, którzy wspólnie realizują zlecone zadania lub tworzą nowe projekty.
Program szkoleń obejmuje analizę różnic kulturowych wewnątrz zespołu, podstawowe metody i techniki rozwoju kompetencji kulturowych, omówienie zestawu narzędzi ułatwiających efektywną komunikację w zróżnicowanym kulturowo środowisku oraz zestaw ćwiczeń wzmacniających postawę otwartości na różnice poglądów, zachowań oraz stosunku do wykonywanej pracy. Podczas szkoleń pracujemy nad postawą, umiejętnościami oraz wiedzą na temat innych kultur.