Oferta

Search our Site

Zespół CIIQ oferuje szkolenia, warsztaty, prezentacje oraz badania międzykulturowe. Celem naszych programów jest rozwój indywidualnych i organizacyjnych kompetencji kulturowych – od wzmacniania świadomości i wiedzy międzykulturowej do doskonalenia umiejętności współpracy i zarządzania w organizacjach wielonarodowych.
Nasze programy szkoleniowo-doradcze kierujemy do firm, organizacji i instytucji, które działają w środowisku zróżnicowania kulturowego. Współpraca z nami pomoże w jeszcze skuteczniejszym wykorzystaniu potencjału wynikającego z wielokulturowości i różnorodności.

 

Zespoły międzynarodowe

• Program szkoleń dla zespołów międzynarodowych obejmuje analizę różnic kulturowych wewnątrz zespołu, podstawowe metody i techniki rozwoju kompetencji kulturowych, omówienie zestawu narzędzi ułatwiających efektywną komunikację w zróżnicowanym kulturowo środowisku oraz zestaw ćwiczeń wzmacniających postawę otwartości na różnice poglądów, zachowań oraz stosunku do wykonywanej pracy. Podczas szkoleń pracujemy nad postawą, umiejętnościami oraz wiedzą na temat innych kultur.

 

Expat training

• Expat training to program szkoleniowy dla pracowników, którzy rozpoczną lub już rozpoczęli pracę w nowym otoczeniu kulturowym. Program rozwija kompetencje kulturowe, rozwijając wiedzę o lokalnej kulturze biznesu, życiu społecznym, kwestiach praktycznych, a także pomaga w adaptacji kulturowej. Z programu expat training mogą korzystają zarówno organizacje wielonarodowe, jak i firmy krajowe z siecią zróżnicowanych kulturowo oddziałów regionalnych.

 

Przywództwo w organizacjioferta1

• Program międzykulturowy dla kadry zarządzającej to program szkoleniowy podczas którego omawiamy różnice kulturowe w zespole i definiujemy wynikające z nich wyzwania przywódcze. Omawiamy narzędzia motywujące pracowników w wybranych kulturach i pomagamy stworzyć skuteczne systemy motywacji dla grup wielokulturowych,. Pomagamy liderom zrozumieć jaką atmosferę kreują w zarządzanym przez siebie zespole i jak może ona wpływać na poszczególnych członków grupy. Omawiamy style zarządzania typowe dla wybranych kultur i pomagamy stworzyć wzorzec stylu przywódcy, który zostanie zaakceptowany przez członków danej grupy wielokulturowej.
Międzynarodowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (MZZL)
• Strategiczny HR to program szkoleniowo-doradczy dla pracowników departamentów zarządzania zasobami ludzkimi, mający na celu przygotowanie i wdrożenie planu MZZL dla danej lokalizacji organizacji i połączenie jej z globalnymi rozwiązaniami dla organizacji. Wspólnie z Klientem pracujemy nad implementacją wartości organizacyjnych, a także dopasowaniem konkretnych narzędzi.

 

Komunikacja

• Komunikacja marketingowa w środowisku międzykulturowym, to program szkoleniowy poświęcony specyfice marketingu międzykulturowego, różnicom i podobieństwom pomiędzy rynkami, konsumentami, sposobem komunikowania, postrzeganiem produktów i usług oraz komunikacji pomiędzy zróżnicowanymi kulturowo departamentami marketingu tej samej lub współpracujących z sobą organizacji.
• Komunikacja wewnętrzna w organizacji, to program doradczo-szkoleniowy adresowany do wszystkich organizacji, które dostrzegają znaczenie zaplanowanej komunikacji wewnętrznej. Uczestnictwo w programie ma na celu przygotowanie planów komunikacji wewnętrznej dla całej organizacji lub wybranych projektów zgodnych z kulturą organizacji.

 

Zarządzanie różnorodnościąoferta 3

• Menadżer międzykulturowy, to program szkoleniowy przygotowany dla osób pracujących w zróżnicowanych kulturowo zespołach, którego celem jest zapoznanie uczestników ze stylami zarządzania charakterystycznymi dla poszczególnych kultur, odmiennymi sposobami komunikowania oraz motywowania pracowników.
• CSR zarządzanie różnorodnością, to program szkoleniowo-doradczy realizowany w organizacjach zróżnicowanych pokoleniowo i kulturowo, które w sposób świadomy pragną zarządzać potencjałem różnic, promując równe szanse i widząc w tym możliwość wzrostu efektywności, innowacyjności i zyskowności organizacji.

“A major objective of intercultural training used to be to help people cope with un- expected events in a new culture”. Now the most valuable outcome is cultural competence that helps company to strengthen market-oriented approach in culturally diverse environment.

Kontakt
Aleksandra Jaskólska CCIQ
ola@cciq.pl
+48 660 672 763
Warszawa, Polska